Nawigacja

Pedagog szkolny Narkotyki i Dopalacze Alkoholizm Dopalacze Koronawirus CIEKAWE INFORMACJE DLA RODZICÓW EDUKACJA ZDALNA CIEKAWOSTkI DLA UCZNIÓW ANONIMOWA SKRZYNKA NA SYGNAŁY ONLINE ANKIETA - BEZPIECZEŃSTWO W SIECI ANKIETY BADAJĄCE RELACJE POMIĘDZY NAUCZYCIELAMI I UCZNIAMI ANKIETA - POWRÓT UCZNIÓW DO SZKOŁY ANKIETA DLA RODZICÓW BADAJĄCA SKUTKI EDUKACJI ZDALNEJ ANKIETA DLA NAUCZYCIELI - POWRÓT DZIECI DO SZKOŁY WAŻNE NUMERY TELEFONÓW DLA UCZNIÓW, RODZICÓW I NAUCZYCIELI ANKIETA - DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE 2023/24

PEDAGOG

Pedagog szkolny

 

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO NA ROK SZKOLNY 2022/23 I semestr 

mgr Anna Krybus

PONIEDZIAŁEK WTOREK CZWARTEK PIĄTEK
08.00 - 10.00 13.00 - 14.00 13.00 - 14.00

08.00- 09.00

13.00 - 14.00

 

Dla lepszej organizacji pracy proszę o wcześniejsze umawianie się na porady i konsultacje osobiście, telefonicznie na nr szkoły  lub mailowo aniakrybus@wp.pl

Miły uczniu zwróć  się do pedagoga szkolnego, gdy  :                                 Znalezione obrazy dla zapytania szkoła gif

 • jesteś samotny  i czujesz, że nikt Cię nie rozumie,
 • nie potrafisz porozumieć się  z kolegami lub/i nauczycielem,
 • masz problemy rodzinne i nie wiesz, jak je rozwiązać,
 • potrzebujesz pomocy,
 • chciałbyś z kimś porozmawiać,
 • masz trudności z nauką,
 • masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.

Przyjdź także z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić.

Nie ma takiego problemu, którego nie da się rozwiązać!

Niektóre z nich wymagają jedynie więcej czasu.

 

Szanowny Rodzicu, zwróć się do pedagoga szkolnego, gdy:

 • niepokoi Cię zachowanie dziecka,
 • chcesz porozmawiać o dziecku i Twoich relacjach z nim,
 • chcesz porozmawiać o funkcjonowaniu dziecka w szkole,
 • potrzebujesz wsparcia  w procesie wychowania,
 • szukasz pomocy i nie wiesz do kogo się zwrócić.

 

 

Pedagog szkolny:Znalezione obrazy dla zapytania nauczyciel przy tablicy gif

 • udziela uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.
 • udziela porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych udziela porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach rówieśniczych i środowiskowych przeciwdziała różnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
 • rozpoznaje warunki życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego.
 • udziela pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności wychowawcze i dydaktyczne.
 • organizuje przeprowadzanie badań pedagogicznych, psychologicznych i innych specjalistycznych dla uczniów z trudnościami dydaktycznymi i w zachowaniu.
 • czuwa nad przestrzeganiem przez nauczycieli zaleceń dotyczących uczniów zawartych w opiniach i orzeczeniach specjalistycznych.
 • prowadzi terapię indywidualną i grupową uczniów jak również i rodziców.
 • organizuje opiekę i pomoc materialną uczniom opuszczonym, osieroconym, uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, uczniom wychowującym się w rodzinach o szczególnie trudnej sytuacji materialnej.
 • wnioskuje o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanie środowiskowo do odpowiednich sądów dla nieletnich.
 • wnioskuje o skierowanie uczniów osieroconych i opuszczonych do placówek opieki całkowitej prowadzi zajęcia profilaktyczne dla młodzieży.
 • współtworzy szkolne programy i plany profilaktyki i wychowawcze.
 • współpracuje z placówkami i organizacjami działającymi na rzecz dobra dzieci, takimi jak policja, Sąd, PP- P, PCPR, GOPS, itp

 

Dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej

Nauczyciel wychowania przedszkolnego bardzo często jest pierwszą osobą, która dostrzega pewne nieprawidłowości rozwojowe u dzieci. Kiedy ma uzasadnione wątpliwości, co do swojego podopiecznego, przekazuje je rodzicom, nierzadko doradzając konsultację w poradni psychologiczno-pedagogicznej. I tutaj zdarza się niestety nadal, że rodzice mają bardzo stereotypowe pojęcie dotyczące roli tej jednostki. W ich głowach pojawia się mnóstwo obaw. Czy słusznie?

 

Dlaczego rodzice boją się poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 

Są opiekunowie, którzy skorzystają z oferty poradni bez zastrzeżeń, ale również niejednokrotnie w pracy zawodowej spotykałam się z sytuacjami, gdy postawa rodzica bywała nieco problematyczna, niekiedy lekceważąca („pani przesadza”, „wyolbrzymia pani problem”, „on ma jeszcze czas”), atakująca („uwzięła się pani na moje dziecko”, „nie pójdę bo on nie jest opóźniony” – najbardziej irytująca). Zwłaszcza w małych miejscowościach ludzie mają przeświadczenie, że będą wytykani palcami.

Nauczyciel kieruje się zawsze dobrem dziecka, jest profesjonalistą w swoim fachu i potrafi dostrzec więcej niż kochający rodzic. Nikt nie powiedział, że PPP to instytucja przeznaczona tylko dla dzieci wykazujących cechy upośledzenia umysłowego, korzystają z niej także dzieci wybitnie zdolne!

 

Czym zajmuje się poradnia psychlogiczno-pedagogiczna?

 

Istnienie PPP oparte jest o  art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późniejszymi zmianami). Do zadań głównych należy:

1) diagnozowanie dzieci i młodzieży;

2) udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

3) realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki,

w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;

4) organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. (§2 Rozporządzenia MEN z dnia 01.02..2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych).

Usługi poradni są bezpłatne, pracują w niej specjaliści: pedagodzy, psycholodzy, logopedzi lub neurologopedzi, którzy w razie potrzeby pokierują rodzica dalej. Wizyta w jednostce nie wymaga żadnego skierowania i jest zupełnie dobrowolna. Rodzic może również z własnej inicjatywy udać się do niej ze swoją pociechą, gdy coś go niepokoi (opóźniony rozwój mowy, nadruchliwość, nietypowe zachowania). Programy wczesnego wspomagania rozwoju są przeznaczone już dla dzieci od 0 lat. Należy jednak pamiętać, że z usług mogą korzystać dzieci uczęszczające do placówek oświatowych lub zamieszkujące na terenie działania danej jednostki.

Ostatnio temat PPP jest dość popularny w zawiązku z reformą nakazującą sześciolatkom rozpoczęcie nauki w szkole. Wielu rodziców z własnej woli podejmowało działania by odroczyć dzieci od realizacji obowiązku szkolnego. Muszę podkreślić, że nie ma sensu na siłę posyłać dziecka do szkoły, jeśli ma problemy, ponieważ będą się one tylko pogłębiały i nasilały, co z pewnością nie przyczyni się do pozytywnego nastawienia do edukacji.

 

Jak wygląda wizyta w poradni psychologiczno-pedagogicznej?

 

Podstawowa procedura polega na tym, że na pierwszej wizycie przeprowadzany jest szczegółowy wywiad: począwszy od przebiegu porodu, poprzez różne etapy rozwoju: raczkowanie, siadanie, gaworzenie, wypowiadanie pierwszych słów etc. Warto mieć ze sobą książeczkę zdrowia dziecka. Istotne jest szczere udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania oraz niezatajanie żadnych faktów, które mogą mieć istotne znaczenie w diagnozie (np. sytuacja w domu rodzinnym ma ogromny wpływ na sferę emocjonalną). Można zabrać ze sobą opinię nauczyciela, która zawiera również wiele istotnych informacji (dziecko które świetnie funkcjonuje w domu, niekoniecznie musi doskonale odnajdować się w grupie rówieśniczej).

Część badań przeprowadza się z tylko z rodzicem lub dzieckiem, część z obojgiem. Jeśli zdecydujemy się na pomoc PPP nie należy w negatywny sposób nastawiać dziecka do wizyty, ani nie pouczać go jak powinno się zachowywać. Istotne, aby czuło się dobrze i było wypoczęte. Specjaliści podejmą z nim rozmowę, będą je obserwować, przeprowadzą testy psychologiczne i pedagogiczne, zadbają o odpowiednią atmosferę. Należy się przygotować na to, że wizyta w poradni może trwać godzinę, dwie lub jeśli zajdzie taka potrzeba – dłużej. Celem powyższych zabiegów jest ocenienie rozwoju intelektualnego, poznawczego, emocjonalnego, społecznego i językowego. Czasami wątpliwości wychowawcy czy rodzica nie zostają potwierdzone, jeśli jednak okazuje się, że dziecko wymaga terapii czy podjęcia jakichkolwiek innych działań, należy pamiętać, że im szybciej podejmiemy odpowiednie kroki tym lepiej dla rozwoju naszego dziecka.

Po zakończonej diagnozie wystawiana jest opinia lub orzeczenie z zaleceniami. Nie bójmy się zatem wizyt w poradniach i korzystajmy z nich w miarę naszych potrzeb.

 

 

Poradnik_Rodzica.pdf

GDY INTERNET STAJE SIĘ NAŁOGIEM  SO_736_04.pdf

poczucie_wartosci.pdf

 

 

Strony internetowe polecane rodzicom:

www.fdn.pl

www.rodzicewedukacji.pl

www.dzieckowsieci.pl

www.eduseek.pl

www.opiekun.pl

www.remedium-psychologia.pl

www.charaktery.eu

www.info-dziecko.eu

www.800100100.pl

www.madrzy-rodzice.pl

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  ul. Kościelna 1

  47-260 Polska Cerekiew • 077/4802730


Galeria zdjęć