Nawigacja

Doradztwo zawodowe

Ścieżki kształcenia

Sciezki-ksztalcenia.pdf

 

 

Typy szkół ponadpodstawowych do wyboru w rekrutacji 2019/2020 dla przyszłych absolwentów szkół podstawowych
(absolwenci gimnazjów z r. szk. 2018/2019 kontynuujący naukę w szkołach ponadgimnazjalnych
– różnice wyszczególnione na niebiesko)

Liceum ogólnokształcące

Technikum

Branżowa szkoła I stopnia

Lata nauki

4
(dla absolwentów gimnazjów 3 lata)

5
(dla absolwentów gimnazjów 4 lata)

3

Możliwość uzyskania świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego

TAK

TAK

NIE

(możliwość  kontynuowania kształcenia w szkołach przygotowujących do zdawania egzaminu maturalnego, tj. w  branżowej szkole II stopnia -nie we wszystkich zawodach* - oraz w  liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)

Możliwość wyboru zawodu (z oferty zawodów zawartych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego)

NIE

TAK

TAK

Nabywanie kompetencji zawodowych

- w ramach wolontariatu

- w formie kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznej nauki zawodu, w tym: zajęć praktycznych i praktyki zawodowej (min. 4 tygodnie w cyklu nauczania)

- w ramach wolontariatu

  • w formie kształcenia zawodowego teoretycznego i praktycznej nauki zawodu w postaci zajęć praktycznych
  • w ramach wolontariatu

Nauka przedmiotów zawodowych

NIE

TAK
(w tym kształcenie zawodowe teoretyczne
i praktyczne oraz praktyki zawodowe - min. 4 tygodnie w cyklu nauczania)

TAK
(w tym kształcenie zawodowe teoretyczne i praktyczne)

Wymagania zdrowotne przy wyborze szkoły

NIE
(wyjątek stanowić mogą oddziały specjalne np. oddziały sportowe, dla których przeprowadzany jest test sprawności fizycznej)

TAK
(wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające opinię o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie)

TAK
(wymagane zaświadczenie lekarza medycyny pracy zawierające opinię o braku przeciwskazań zdrowotnych do kształcenia w zawodzie)

Nauka przedmiotów ogólnych

w formie rozszerzonej

TAK

(nauka  od 2 do 3 przedmiotów

w  klasach I-IV)

TAK

(nauka 2 przedmiotów  w klasach I-V)

NIE

Możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych w szkole

NIE

(możliwość zdobycia kwalifikacji zawodowych w dalszej edukacji: w szkołach  policealnych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a po zdaniu egzaminu maturalnego także na studiach wyższych)

TAK

(możliwość zdobycia  dodatkowych kwalifikacji zawodowych w dalszej edukacji: w szkołach  policealnych, na kwalifikacyjnych kursach zawodowych, a po zdaniu egzaminu maturalnego także na studiach wyższych)

TAK

(możliwość zdobycia dodatkowych  kwalifikacji zawodowych w dalszej edukacji: w branżowej szkole II stopnia – nie dla wszystkich zawodów* - w szkołach policealnych, na kwalifikacyjnych  kursach zawodowych, a po zdaniu matury  w szkole branżowej II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych także na  studiach wyższych)

Liczba kwalifikacji wyodrębnionych w zawodzie (tym samym liczba egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do zdania)

0

dominują zawody z 2 kwalifikacjami, ale są też zawody z 1 kwalifikacją

1

Możliwość otrzymania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

NIE

TAK

(uczeń otrzyma DYPLOM pod warunkiem zdania egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie i ukończenia szkoły z pozytywnym wynikiem; jeśli uczeń zda egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie a nie ukończy szkoły będzie miał świadectwa kwalifikacji, które potwierdził, jednak nie otrzyma dyplomu)

TAK

(uczeń otrzyma DYPLOM pod warunkiem zdania egzaminu potwierdzającego kwalifikację w zawodzie i ukończenia szkoły z pozytywnym wynikiem; jeśli uczeń zda egzamin potwierdzający kwalifikację w zawodzie a nie ukończy szkoły będzie miał świadectwo kwalifikacji, które potwierdził, jednak nie otrzyma dyplomu)

Możliwość ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe

TAK

TAK

NIE

(możliwość ubiegania się o przyjęcie na  studia po uzupełnieniu wykształcenia ogólnego i zdaniu egzaminu maturalnego w branżowej szkole II stopnia lub liceum ogólnokształcącym dla dorosłych)

Uzyskane wykształcenie

średnie

średnie

zasadnicze branżowe

Uzyskany tytuł po skończonej szkole

 

technik

robotnik wykwalifikowany
(dla uczniów posiadających status pracownika młodocianego odbywających naukę zawodu u pracodawcy–rzemieślnika zrzeszonego w Cechu Rzemiosł Różnych jest to egzamin czeladniczy)

 

*Kształcenie w branżowej szkole II stopnia będzie odbywało się w zawodach, dla których przewidziano kształcenie w tym typie szkoły – będą to zawody kształcone na poziomie technika, które posiadają kwalifikację wspólną z zawodem nauczanym w branżowej szkole I stopnia. Tym samym w branżowej szkole II stopnia kształcenie będzie prowadzone wyłącznie w tych zawodach, które stanowią kontynuację kształcenia w branżowej szkole I stopnia. W branżowej szkole II stopnia będzie realizowana jedynie II kwalifikacja cząstkowa K2  wyodrębniona w danym zawodzie na poziomie technika.

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    ul. Kościelna 1

    47-260 Polska Cerekiew  • 077/4802730


Galeria zdjęć