Nawigacja

Wiadomości różne Patron Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie - Mikołaj Kopernik Informacje dla Rodziców Informacje dla uczniów Archiwum Koncepcja Pracy Szkoły Rozkład lekcji i przerw Kalendarz roku szkolnego Fascynujący Świat Nauki i Technologii Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Akademia Kompetencji

Aktualności

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu Akademia Kompetencji

 

 

Regulamin rekrutacji uczestników do projektu
Akademia Kompetencji

realizowanego przez Gminę Polska Cerekiew w ramach
poddziałania 9.1.1 RPO WO 2014-2020


I. Zasady ogólne


Ilekroć w dalszej części regulaminu jest mowa o:
1. Projekcie – należy rozumieć projekt pn. Akademia Kompetencji
2. Wnioskodawcy – należy rozumieć Gminę Polska Cerekiew
3. Realizatorach projektu – należy rozumieć Zespół Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolny
w Polskiej Cerekwi oraz Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wroninie.
4. Beneficjencie ostatecznym/uczestniku/uczestniczce – należy rozumieć ucznia/uczennicę
Publicznego Gimnazjum w Polskiej Cerekwi, Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej
Cerekwi i Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie oraz nauczyciela i nauczycielkę tych
szkół zakwalifikowanego do udziału w Projekcie zgodnie z zasadami określonymi w
niniejszym regulaminie.
5. Umowie o dofinansowanie – należy rozumieć umowę nr RPOP.09.01.01-16-0002/16-00
zawartą pomiędzy Gminą Polska Cerekiew, a Województwem Opolskim - Wojewódzkim
Urzędem Pracy w Opolu.

 

§ 1


1. Regulamin rekrutacji uczestników/uczestniczek dotyczy projektu Akademia Kompetencji
realizowanego  przez Gminę Polska Cerekiew w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 31
lipca 2019 roku, zgodnie z umową o dofinansowanie.
2. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego.
3. Projekt Akademia Kompetencji realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Oś priorytetowa RPO WO 2014-2020 09 – Wysoka Jakość Edukacji,
Działanie 09.01 – Rozwój edukacji, Poddziałanie 09.01.01 – Wsparcie kształcenia ogólnego.

 

§ 2


1. Głównym celem Projektu jest podniesienie jakości procesu kształcenia u 143 uczennic i
131 uczniów 3 szkół Gminy Polska Cerekiew w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych
oraz właściwych umiejętności i postaw niezbędnych na rynku pracy oraz rozwój kompetencji
społeczno-emocjonalnych u 20 uczennic i 18 uczniów ze szczególnymi potrzebami
edukacyjnymi w latach od 2017 do 2019.
2. Projekt realizowany będzie na terenie Gminy Polska Cerekiew i skierowany jest do
uczniów i uczennic uczeszczających do Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Polskiej
Cerekwi, Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi oraz Publicznej Szkoły
Podstawowej we Wroninie.
3. W ramach Projektu zostaną zrealizowane nastepujące formy wsparcia:
1) Rozwijanie kompetencji kluczowych z języków obcych i matematyki.
2) Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez edukację kulturalną.
3) Rozwijanie kompetencji kluczowych w pierwszym etapie edukacyjnym.
4) Rozwijanie kompetencji przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu i
doświadczenia.
5) Wsparcie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
6) Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
7) Rozwijanie kompetencji kluczowych podczas wyjazdów edukacyjnych w formie
„Zielonej Szkoły”.
4. Uczestnik/uczestniczka projektu może wziąć udział w dowolnej liczbie form wsparcia,
pod warunkiem pozytywnego przejścia procesu rekrutacji.
4. Formy wsparcia prowadzone są zgodnie z harmonogramem zajęć, jako zajęcia
pozalekcyjne i pozaszkolne i trwają godzinę lekcyjną tj. 45 minut
5. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w harmonogramie
zajęć, rodzaju zajęć, liczbie zajęć oraz liczebności grup.
6. Uczestnik/uczestniczka projektu nie ponosi opłat z tytułu udziału w projekcie oraz ma
zapewnione materiały i pomoce dydaktyczne.

 

II. Rekrutacja do projektu Akademia Kompetencji
 

§ 3


1. Rekrutacją objęci są uczniowie i uczennice uczeszczający do Publicznego Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Polskiej Cerekwi, Publicznej Szkoły Podstawowej w Polskiej Cerekwi oraz
Publicznej Szkoły Podstawowej we Wroninie. w roku szkolnym 2017/2018 oraz 2018/2019.
2. Rekrutacja oparta jest na zasadzie równych szans, bez względu na płeć, ubóstwo czy
czynniki zdrowotne.
3. Rekrutacja odbywa się na terenie w/w szkół zgodnie z niniejszym Regulaminem.
4. Ostatnim elementem zamykającym rekrutację jest wypełnienie deklaracji uczestnictwa w
projekcie i podpisanie jej przez rodzica lub prawnego opiekuna uczestnika oraz pisemne
wyrażenie zgody na udział uczestnika w proponowanej formie wsparcia oraz zgody na
przetwarzanie danych osobowych.
Formularze deklaracji uczestnictwa dostępne są u koordynatora Projektu w Zespole
Gimnazjalno – Szkolno – Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi (sekretariat), Zespole Szkolno –
Przedszkolnym we Wroninie (sekretariat) oraz na stronach internetowych https://zgsppolskacerekiew.
edupage.org/ i https://zspwronin.edupage.org/
5. W/w dokumenty przekazuje się koordynatorowi Projektu.
6. Dokumentację, o której mowa w ust. 4 oraz inne informacje związane z rekrutacją
gromadzi się w biurze projektu, które znajduje się w Zespole Gimnazjalno – Szkolno –
Przedszkolnym w Polskiej Cerekwi, ul Konarskiego 4.

 

§ 4


1. Rekrutacja beneficjentów ostatecznych na zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne odbywać
się będzie w terminie od 4 września 2017 r. do 15 września 2017.
2. Proces rekrutacji zostanie zakończony sporządzeniem dokumentu pn. Protokół Komisji
Rekrutacyjnej oraz podaniem do wiadomości uczniom list głównych i ewentualnych list
rezerwowych.
3. Za rekrutację odpowiada koordynator Projektu.

 

§ 5


Rekrutacja odbywa się według nastepujących zasad:


1) Rozwijanie kompetencji kluczowych z języków obcych i matematyki.
Zajęcia z języka angielskiego dla kl. IV-VII SP w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
Zajęcia z języka angielskiego dla kl. II-III PG w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
Zajęcia z języka niemieckiego dla kl. IV-VII SP w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
Zajęcia z matematyki dla kl. IV-VII SP w Polskiej Cerekwi – 1h/tydzień
Zajęcia z matematyki dla kl. II-III PG w Polskiej Cerekwi – 1h/tydzień

2) Rozwijanie kompetencji społecznych i komunikacyjnych poprzez edukację kulturalną.
Zajęcia teatralne dla kl II-III PG w Polskiej Cerekwi – 1h/tydzień
Zajęcia dziennikarskie dla kl II-III PG w Polskiej Cerekwi – 1h/tydzień
Zajęcia dziennikarskie dla kl IV-VII SP w Polskiej Cerekwi – 1h/tydzień
Zajęcia dziennikarskie dla kl IV-VII SP we Wroninie – 1h/tydzień
W ramach zajęć odbędą się wyjazdy do teatru, do kina oraz wizyta w radio.
3) Rozwijanie kompetencji kluczowych w pierwszym etapie edukacyjnym.
Zajęcia dla kl. I-III SP w Polskiej Cerekwi i Wroninie – 1h/tydzień
W ramach zajęć odbędą się wyjazdy do Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu
oraz do Nadlesnictwa w Rudach Raciborskich dla uczestniczek i uczestników z SP w
Polskiej Cerekwi i do Parku Rozrywki i Nauki w Krasiejowie dla uczestniczek i
uczestników z SP we Wroninie.
4) Rozwijanie kompetencji przyrodniczych opartych na metodzie eksperymentu i
doświadczenia.
Zajęcia przyrodnicze dla kl. IV-VI SP w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
Zajęcia przyrodnicze dla kl. IV-VIII SP we Wroninie – 1h/tydzień
Zajęcia biologiczne dla kl. VII SP – III PG w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
Zajęcia fizyczne dla kl. VII SP – III PG w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
Zajęcia chemiczne dla kl. VII SP – III PG w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
W ramach zajęć odbędą się zajęcia ze studentami Uniwersytetu Opolskiego oraz
zajęcia w Centrum Edukacji Przyrodniczej w Opolu.
5) Wsparcie kompetencji społecznych uczniów ze specjalnymi potrzebami
edukacyjnymi.
Zajęcia socjoterapeutyczne dla kl. I SP w Polskiej Cerekwi – 1h/2 tygodnie
Zajęcia socjoterapeutyczne dla kl. IV-VIII SP w Polskiej Cerekwi – 1h/2 tygodnie
Zajęcia socjoterapeutyczne dla kl. II-III PG w Polskiej Cerekwi – 1h/2 tygodnie
Zajęcia „Szkolne radio i TV” dla kl. IV SP- III PG w Polskiej Cerekwi – 2h/tydzień
6) Szkolny Punkt Informacji i Kariery.
Doradztwo indywidualne dla kl. VIII SP – III PG w Polskiej Cerekwi – 3h/tydzień
Spotkania warsztatowe dla kl. VIII SP – III PG w Polskiej Cerekwi – 8h/klasę
7) Rozwijanie kompetencji kluczowych podczas wyjazdów edukacyjnych w formie
„Zielonej Szkoły”.
Międzyzdroje dla kl. I-III SP w Polskiej Cerekwi – II semestr roku szkolnego
2017/2018
Warszawa dla kl. I-III SP w Polskiej Cerekwi i we Wroninie – II semestr roku
szkolnego 2018-2019
Wielkopolska dla kl. IV-VII SP w Polskiej Cerekwi oraz II-III PG w Polskiej Cerekwi
– II semestr roku szkolnego 2017/2018.
Pierwszeństwo udziału mają uczniowie i uczennice nie korzystający dotychczas z tego
rodzaju zajęć, jednak w przypadku zajęć  humanistycznych i zajęć z języków obcych
dodatkowo pierwszeństwo mają chłopcy. Ponadto decyduje kolejność zgłoszeń.
Realizację zajęć przewiduje się na miesiące 09.2017 – 06.2019, z wykluczeniem
miesięcy wakacyjnych.

 

§ 6


1. Koordynator Projektu poinformuje rodziców o proponowanym rodzaju wsparcia ich
dzieci w ramach Projektu.
2. Po wyrażeniu przez rodzica lub prawnego opiekuna zgody na uczestnictwo dziecka w
projekcie i złożeniu na ręce koordynatora Projektu dokumentów, o których mowa w § 3 ust.
4, uczeń zostaje zakwalifikowany do udziału w zajęciach.
3. Podpisanie deklaracji uczestnictwa w projekcie przez rodzica jest zobowiazaniem do
czynnego i pełnego udziału w zajęciach w ramach danej edycji zajęć.

 

§ 7


1. Uczestnictwo ucznia w określonym rodzaju zajęć trwa przez jeden lub dwa lata szkolne.
2. Rezygnacja przez Uczestnika z udziału w projekcie co do zasady nie jest możliwa.
3. Rezygnacja z udziału w Projekcie jest możliwa tylko w przypadkach uzasadnionych i
wynikajacych z przyczyn natury zdrowotnej lub działania siły wyższej i z zasady nie może
być znana przez Uczestniczkę/Uczestnika w momencie rozpoczęcia udziału w Projekcie.

 

III. Prawa i obowiązki uczestnika projektu
 

§ 8


1. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu ma prawo do uczestnictwa w pełnym wymiarze
godzin dla danego rodzaju zajęć, do którego przystąpił.
2. Każdy uczestnik/uczestniczka Projektu niezależnie od warunków udziału w Projekcie
zobowiązuje się do:
1) złożenia kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, o których mowa w
§ 3 ust. 4 oraz zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
2) systematycznego uczęszczania na zajęcia organizowane w ramach Projektu
zgodnie z ustalonym harmonogramem zajęć,
3) wypełniania ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,
udzielania odpowiedzi na pytania ankietera po zakończeniu udziału w Projekcie,
4) bieżącego informowania Personelu Projektu o wszystkich zdarzeniach mogących
zakłócic jego udział w Projekcie oraz usprawiedliwienia ewentualnej nieobecności na
zajęciach,
5) samodzielnego nadrobienia opuszczonych zajęć w przypadku nieobecności,
6) stosowania się do poleceń wydawanych przez poszczególne osoby związane z
realizacją Projektu,
7) przestrzegania ogólnie przyjętych norm i zasad, w tym dbałości o sprzęt i
urządzenia wykorzystywane w trakcie realizacji Projektu,
8) informowania o zmianach dotyczących danych osobowych.

 

IV. Postanowienia koncowe
 

§ 9


1. Uczniowie i uczennice z ewentualnej listy rezerwowej będą mieli pierwszeństwo
uczestniczenia w projekcie w razie uzasadnionej rezygnacji któregoś z Uczestników z listy
głównej.
2. Listy uczestników/uczestniczek projektu określające przynależność do odpowiednich
grup będą dostępne u Koordynatora projektu.
3. Realizator projektu zastrzega sobie możliwość wykluczenia Uczestnika z Projektu w
przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, zasad współżycia społecznego lub rezygnacji
z nauki w szkole, do której uczęszcza.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
reguły i zasady wynikajace z RPO WO na lata 2014-2020 wynikające z właściwych aktów
prawa wspólnotowego i polskiego, w szczególności kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie
danych osobowych.
5. Regulamin obowiązuje w okresie realizacji Projektu.
6. Realizator projektu ma prawo zmiany Regulaminu oraz wprowadzenia dodatkowych
postanowień.
7. W kwestiach nieopisanych w Regulaminie ostateczną decyzję podejmuje Koordynator
Projektu.

 


Koordynator projektu:
Dariusz Freitag

Aktualności

Kontakt

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

    ul. Kościelna 1

    47-260 Polska Cerekiew  • 077/4802730


Galeria zdjęć