Nawigacja

O przedszkolu

Koncepcja pracy przedszkola

 

Koncepcja Przedszkola Publicznego we Wroninie 


Znalezione obrazy dla zapytania książka obrazek

Podstawa prawna

Koncepcja pracy przedszkola oparta jest na celach i zadaniach zawartych w aktach prawnych: ustawie o systemie oświaty oraz aktach wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, Statucie Przedszkola oraz Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 maja 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 560) oraz idea zrównoważonego rozwoju.

Wizja naszego przedszkola

WIZJA PRZEDSZKOLA


 

1. Przedszkole jest placówką przyjazną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole, nastawioną na osiąganie sukcesu.

2. Przedszkole umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.

3. Atmosfera sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wszelkich „inności”.

4. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.

5. Program Przedszkola ukierunkowany jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.

6. Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.

7. Przedszkole stwarza dzieciom możliwości samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.

8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.

9.Przedszkole promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.

10.Przedszkole kultywuje tradycje regionalne, ludowe i narodowe.

Znalezione obrazy dla zapytania dzieci, przedszkole gify

WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

Dziecko jest:

-ciekawe świata,

-ufne w stosunku do nauczycieli,

-aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola,

-twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne,

-odpowiedzialne i obowiązkowe,

-kulturalne i tolerancyjne,

-świadome zagrożeń.

MODEL ABSOLWENTA


 

Dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole


 

- wykazuje:

 • motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego

 • umiejętność przyswajania nowych pojęć, logicznego myślenia, korzystania z posiadanych wiadomości, uważnego słuchania

 • umiejętność koncentracji, wytrwałość

 • umiejętność współpracy w grupie / podporządkowuje się normom, zasadom,

umie :współdziałać z rówieśnikami

 • samodzielność

 • tolerancję wobec innych, odmiennych postaw, przekonań

 • odporność na stres

 posiada:

 • zdolność do obdarzania nauczycielki uwagą i porozumiewania się w sposób zrozumiały dla innych

 • wyobrażenie o obowiązkach wynikających z roli ucznia

 • podstawową wiedzę o świecie,

 • pozytywne poczucie własnej wartości, tak, aby sytuacje, w których jest oceniane nie hamowały jego aktywności

umie, rozumie i zna :

 • cieszyć się z własnych osiągnięć i odczuwać satysfakcję, gdy samodzielnie wykona zadanie

rozumie i zna :

 • prawa dziecka, respektuje prawa innych ludzi

 • zasady bezpieczeństwa, zabawy, higieny, dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną

 • zasady kultury współżycia, postępowania

 • kulturę i dziedzictwo własnego regionu , symbole narodowe

 • potrzebę szanowania przyrody i środowiska

nie obawia się:

 • występować publicznie

 • reprezentować grupę, przedszkole

 • chwalić się swoimi pomysłami

 • wykazywać inicjatywę w działaniu

 • wyrażania swoich uczuć


Dziecko ma prawo do:

-życia i rozwoju,

-swobody myśli, sumienia i wyznania,

-aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,

-spokoju i samotności, gdy tego chce,

-odseparowania się jako osoba, również od dorosłych lub innych dzieci,

-snu i wypoczynku, jeśli jest zmęczone,

-indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,

-pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć wywołanych przemocą,

-wypowiedzi i aktywnej dyskusji z dorosłymi i dziećmi,

-wspólnoty i solidarności w grupie,

-aktywnego kształtowania kontaktów socjalnych i otrzymania w tym pomocy,

-zabawy i wyboru towarzyszy zabaw,

-pomocy ze strony dorosłych i kontaktów z nimi na zasadzie równouprawnienia, nauki, informacji,

-badania i eksperymentowania,

-nauki, jak podchodzić do niebezpieczeństw,

-doświadczenia konsekwencji swojego zachowania,

-zdrowego żywienia.


 

Znalezione obrazy dla zapytania przedszkole gify

MISJA PRZEDSZKOLA

 

                                                 

Naszym najważniejszym zadaniem jest przygotowanie dzieci do odnoszenia sukcesów na miarę ich indywidualnych możliwości i radzenia sobie z trudnościami.Zmierzamy do wychowania samodzielnego, kreatywnie myślącego, otwartego na kontakty z otoczeniem, umiejącego współdziałać z innymi, wszechstronnie rozwiniętego absolwenta przedszkola.

Chcemy zapewnić poczucie bezpieczeństwa, będziemy troszczyć się o zdrowie dzieci. Pragniemy nauczyć dzieci wiary we własne możliwości, rozwijać w nich optymizm i poczucie własnej wartości.

Nasze działania wychowawczo- dydaktyczne opieramy na sprawdzonych i uznanych metodach pracy oraz dążymy do wdrażania rozwiązań przynoszących znaczące efekty w pracy z wychowankiem i we współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Nasze przedszkole pełni funkcję doradczą i wspierającą działania wychowawcze rodziców.

 Zapewniamy wykwalifikowaną i kreatywną kadrę pedagogiczną, ustawicznie doskonaląca swój warsztat pracy.

 Przybliżamy dzieciom różne środowiska, jako bogate źródła wiedzy, miejsca wielu doznań i przeżyć intelektualnych, emocjonalnych i estetycznych.

Tworzymy każdego dnia warunki do wszechstronnego rozwoju ruchowego w salach, na placu zabaw oraz w naturalnym środowisku.

 W naszych działaniach promujemy najwyższe wartości moralne, respektujemy prawa.

 Dbamy o to, aby rodzice byli współautorami sukcesów swoich dzieci i partnerami w działaniach przedszkola.

 


 

Nasze przedszkole

1. Zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo psychiczne i fizyczne.

2. Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców.

3. Tworzy warunki do nabywania przez dziecko umiejętności zgodnie z jego możliwościami rozwojowymi.

4. Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi.

5. Organizuje sprawne funkcjonowanie organów przedszkola i zarządzania placówką.

6. Analizuje i ocenia efekty swojej pracy, a uzyskane wyniki wykorzystuje do ciągłego doskonalenia się.

 

CELE OGÓLNE:

 

I. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej.

1. Przedszkole osiąga cele zgodne z polityką oświatową państwa.

2. Przedszkole doskonali efekty swojej pracy.

II. Procesy zachodzące w przedszkolu.

1.Procesy zachodzące w przedszkolu służą realizacji przyjętej w przedszkolu koncepcji pracy.

2. W przedszkolu dba się o prawidłowy przebieg i doskonalenie procesów edukacyjnych.

III. Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym.

1.Przedszkole jest integralnym elementem środowiska, w którym działa.

2. Przedszkole współpracuje ze środowiskiem na rzecz rozwoju własnego i lokalnego.

3. Przedszkole racjonalnie wykorzystuje warunki, w których działa.

IV. Zarządzanie przedszkolem.

1.Zarządzanie zapewnia funkcjonowanie przedszkola zgodnie z przyjętą koncepcją rozwoju

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 1. Współpraca z rodzicami płaszczyzną jednolitych oddziaływań.

 2. Stworzenie najkorzystniejszych warunków do rozwoju dziecka.

 3. Rozbudzenie zaciekawienia poznawanym światem,

 4. Kultywowanie własnej, naturalnej chęci uczenia się.

 5. Nauka przez aktywne działanie.

 6. Stymulowanie całościowego, harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem.

 7. Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, zapewnienie mu samodzielności i niezależności od dorosłych.

 8. Okazywanie sobie wzajemnej pomocy dziecko- dziecko, dziecko- dorosły.


 

KRYTERIA SUKCESU -DZIAŁANIA PODNOSZĄCE JAKOŚĆ PRZEDSZKOLA

 

PROMOCJA PLACÓWKI

Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.

Promocja placówki ma na celu pozyskiwanie dzieci w ramach rekrutacji dzieci do przedszkola, współpracę z rodzicami i sponsorami, instytucjami i organizacjami oraz upowszechnianie roli wychowania przedszkolnego w środowisku lokalnym.

Działania promocyjne obejmują:

1.Prezentowanie życzliwej postawy wobec klientów placówki przez wszystkich

pracowników przedszkola,

2.Dbałość o dobrą opinię placówki w środowisku lokalnym,

3.Organizacja uroczystości przedszkolnych i między przedszkolnych

4.Prowadzenie kroniki przedszkola oraz strony internetowej,

5.Dokumentowanie fotograficzne działalności dziecka w przedszkolu,

6.Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku,

7.Upowszechnianie informacji o przedszkolu

8.Prezentacja wydarzeń mających miejsce w przedszkolu w lokalnych mediach,

9.Kontynuowanie i rozszerzanie współpracy z innymi placówkami w celu promowania wychowania przedszkolnego,

10.Uczestnictwo w przeglądach, konkursach, spartakiadach.

11.Udział w akcjach na rzecz środowiska.

 

 

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMIZnalezione obrazy dla zapytania przedszkole gify

 

W procesie wychowania i edukacji w przedszkolu muszą brać aktywny udział rodzice. Nauczyciel przedszkola obok głównych odbiorców swoich działań, jakimi są dzieci, pozostaje w rozlicznych interakcjach z rodzicami swoich podopiecznych. Rodzice w przedszkolu traktowani są jako partnerzy w procesie wychowania. Zadaniem wszystkich pracowników placówki jest dbałość o pozytywne relacje z rodzicami wychowanków.

Formy współpracy z rodzicami obejmują:

1.Zebrania ogólne z rodzicami oraz z Radą Rodziców,

2.Zebrania grupowe,

3.Zajęcia adaptacyjne dla dzieci nowo przyjętych do przedszkola,

4.Konsultacje i rozmowy indywidualne z inicjatywy nauczyciela, dyrektora lub rodzica,

5.Prowadzenie kącika dla rodziców, m.in. informacje na temat realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, eksponowanie prac dzieci,

6.Organizację i prowadzenie zajęć dni otwartych dla rodziców,

7.Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych, takich jak: Mikołajki, Wigilia, Bal karnawałowy, Dzień Matki i Ojca,

piknik rodzinny, kiermasze z okazji Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy itp.

8.Organizację akcji „Sprzątanie świata” „I Ty możesz zostać Świętym

Mikołajem”, Fundacje dzieciom”, zbieramy nakrętki dla chorych dzieci, zbieramy karmę dla zwierząt.

10.Konkursy, wycieczki,

11.Włączanie rodziców w organizację imprez i uroczystości przedszkolnych,

12.Angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i grup, m.in. pomoc w

przeprowadzaniu remontów, sponsorowanie zakupu mebli, zabawek, pomocy

dydaktycznych, wykonywanie pomocy.

 

Decyzyjność rodziców:

 

1. Rodzice mogą współdecydować w zakresie:

czasu pobytu dziecka w przedszkolu,

udziału dziecka w zajęciach dodatkowych (z religii, zajęć logopedii i innych),

udziału dziecka w wycieczkach,

wyrażania zgody na umieszczanie zdjęć swego dziecka na stronie internetowej i na terenie przedszkola,

ustalenia wysokości składek na radę rodziców i formie ich wydatkowania,

wyeliminowania potraw, na które dziecko jest uczulone,

wyboru przedstawicieli do Rady Rodziców i Rad grupowych.

opiniowania planu pracy, programów, kalendarza wycieczek, imprez, uroczystości przedszkolnych,

organizacji rytmu dnia,

wygłaszania opinii na temat pracy placówki,

propozycji zakupu sprzętu i zabawek do przedszkola.

 

Systemy motywacji dzieci w przedszkolu:

Stosowane nagrody:

-pochwała indywidualna

-pochwała przed całą grupą

-pochwała przed rodzicami

-oklaski

-serduszka

-przydział odpowiedzialnej funkcji


 

Stosowane kary:

-brak nagrody

-upomnienie ustne

-czasowe odebranie przydzielonej funkcji

-„krzesełko do myślenia”- chwilowe wykluczenie dziecka z zabawy w celu przemyślenia swojego postępowania

-poinformowanie rodziców o zachowaniu

-czarne serduszka


 

KODEKS PRZEDSZKOLAKA OBOWIĄZUJĄCY W NASZYM PRZEDSZKOLU


 

 • Jestem miły i uprzejmy wobec kolegów i dorosłych.

 • Pamiętam o ważnych słowach: proszę, dziękuję, przepraszam.

 • Pomagam innym przedszkolakom.

 • Mówię umiarkowanym głosem.

 • Bawię się zgodnie.

 • Umiem dzielić się zabawkami.

 • Szanuję uczucia innych.

 • Znam zasady poruszania się po budynku i podwórku przedszkolnym.

 • Szanuję cudzą własność.

 • Troszczę się o zdrowie swoje i innych.

 • Próbuję samodzielnie rozwiązywać sytuacje problemowe, zgodnie z ogólnie przyjętymi normami.

 • Potrafię czekać na swoją kolej podczas zabawy.

 • Wiem, że praca innych jest trudem, który należy szanować i tego samego oczekuję od innych.

 • Do zabawy biorę tylko te zabawki, którymi teraz będę się bawić, a po skończonej zabawie odłożę je na miejsce.


 

Zasady zachowania w grupie przedszkolnej.

 • Jeśli powiedzieć chcesz coś ważnego podnieś do góry rękę kolego.

 • Jeśli coś wiesz, nie krzycz jak zwierz, gdy rękę podnosisz o zabranie głosu prosisz.

 • Każdy, kto jest grzeczny dostanie od innych uśmiech serdeczny.

 • Na górze róże na dole tulipany słuchaj uważnie innych, a będziesz słuchany.

 • Mów przepraszam, dziękuję i proszę- to nie kosztuje nawet dwa grosze.

 • Kiedy dzieci współpracują od razu lepiej się czują.

 • Gdy się zgodnie bawię z tobą to nam dobrze jest ze sobą.

 


 

              PRIORITET NA ROK SZKOLNY 2022/2023

Wynikające z kierunków polityki oświatowej państwa:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4.Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 

 

 

 

Szkoła Podstawowa w Majdanie Królewskim

 

 

 

 

 

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  Zespół Szkolno-Przedszkolny we Wroninie

  ul. Kościelna 1

  47-260 Polska Cerekiew • 077/4802730


Galeria zdjęć